เมนู

ข้อมูลส่วนบุคคล

(1) ในการส่งผลงานเข้าประกวดแคมเปญ CENTRAL GROUP Photo Contest 2020 ประจำปี พ.ศ. 2563 ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครผ่านทาง www.centralgroupphotocontest.com ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องแก่ผู้จัดงานด้วย การตัดสินใจว่าจะให้ข้อมูลนี้หรือไม่เป็นสิทธิ์ของผู้เข้าประกวด แต่หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นไม่มีข้อมูลตามที่กําหนดไว้ อาจจะมีผลต่อการพิจารณา

(2) ผู้เข้าประกวดรับประกันและรับรองว่า บุคคลที่สามรายใดที่ปรากฏในผลงานที่ส่งเข้าประกวด ได้มีการมอบความยินยอมอย่างถูกต้องแก่ผู้เข้าประกวดให้สามารถถ่ายภาพและอนุญาตให้นำไปใช้ได้โดยชอบ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้าร่วมการประกวดได้ให้ไว้อาจถูกนําไปใช้ในกรณีต่อไปนี้

  • แจ้งผลให้ผู้ชนะการประกวดทราบ
  • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดแก่ผู้เข้าร่วมการประกวด
  • ติดต่อกับผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเกี่ยวกับการส่งผลงาน
  • ประกาศผลงานที่ชนะการประกวดในสื่อต่างๆ
  • จัดทําสถิติการประกวดทั่วไป
  • จัดทำปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2564 ของกลุ่มเซ็นทรัล
  • จัดนิทรรศการภาพถ่าย
  • เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์จากบริษัทและ/หรือผู้ให้บริการเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล นอกจากจะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์และในสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดแล้ว รายชื่อผู้ชนะจะยังปรากฏอยู่พร้อมกับผลงานที่ชนะการประกวดด้วย

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม

ผู้จัดงานอาจเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ตัดสิน และบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการประกวด ซึ่งอาจมีความจําเป็นต้องนําข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้ในการจัดการประกวด สำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้จัดงานจะแสดงความรับผิดชอบในการกํากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมผ่านข้อตกลงด้านการไม่เปิดเผยข้อมูลและมาตรการอื่นๆ

การสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (และการเข้าร่วมการประกวด) สามารถสอบถามไปยังฝ่ายประสานงานข้อมูลกิจกรรมประกวดภาพถ่าย CENTRAL GROUP Photo Contest 2020 ประจําปี 2563 ได้ที่ กล่องข้อความ ของเพจFacebook @CENTRALGROUPContest หรือ www.facebook.com/CENTRALGROUPContest ระหว่างวันที่ 3 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้จัดงานมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะรับรองความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมด โดยการใช้มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

การลบข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้จัดงานจะดําเนินการตามขั้นตอนที่จําเป็นในการกําจัดหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ส่งไปแล้วทั้งหมด (แบบฟอร์มการสมัคร, ไฟล์ผลงาน และข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดิจิตอลอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประกวด) ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2568