เมนู

ผลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ
ประเภทท่องเที่ยวไทยสวยงามอย่างยั่งยืน

โดย คุณ นราเดช สุขสมรัมภ์

รางวัลชนะเลิศ
ประเภทวัฒนธรรมไทยงดงามแบบยั่งยืน

โดย คุณ สุกฤษฎิ์ ปัจจันตดุสิต

รางวัลชนะเลิศ
ประเภทวิถีชีวิตไทยคงเอกลักษณ์ที่ยั่งยืน

โดย คุณ ธนชาติ จึงแย้มปิ่น

รางวัล Popular Vote

โดย คุณ นเรศร์ สิงห์อุสาหะ

รางวัลพิเศษ

ภาพถ่ายที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ามีความสวยงามจึงขอมอบรางวัลเพิ่มเติม

โดย คุณ ประสบชัย จันดก

โดย คุณ ณภัทร ศรีนามฉ่ำ

โดย คุณ มาฮามะยากี แวซู

โดย คุณ พงศ์พัชร คลังเปรมจิตต์

โดย คุณ ณัฐพล พลบำรุงวงศ์

โดย คุณ Chawan Sirimanatorn

โดย คุณ ชานนท์ กิจจารักษ์

โดย คุณ ภาคภูมิ ทองสนิท

โดย คุณ วินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์